Colofon

De tentoonstelling Boer vindt land werd door het ADVN gerealiseerd in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd en in opdracht van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen: Jan Briers, gouverneur-voorzitter, Alexander Vercamer, Geert Versnick, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman en Eddy Couckuyt, gedeputeerden, Albert De Smet, provinciegriffier.

Coördinatie en supervisie voor het provinciebestuur, dienst Kunsten & Cultuurspreiding:

Carine Stevens, directeur

Bob Vanden Eynde, wnd. diensthoofd

Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster:

Lode Van Pee, conservator

Coördinatie en supervisie voor ADVN:

Andreas Stynen

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met:

Met bijzondere dank voor hun bijdrage aan:

Dank aan allen die advies, gegevens of hulp verleenden bij de totstandkoming van dit project.

De inrichters hebben ernaar gestreefd de wettelijke voorschriften inzake het copyright toe te passen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot hen te wenden.